جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 54
شماره 54 سال 17
بهار 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه واحد را روی داده های سری زمانی انجام می دهیم و عدم مانایی سری مشخص می شود. در ادامه با انجام آزمون دیکی فولر تکمیل شده، مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد. پس از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد، مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد می کنیم. سپس کفایت مدل را با آزمون پورتمن تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص می شود. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادیر آینده داده های سری زمانی را در دو فاصله اطمینان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پیش بینی می کنیم.
صمد کاظمی - پوریا سوری - مهدي غضنفري - میرسامان پیشوایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سری زمانی ، آزمون ریشه واحد ، مانایی ، مدل خودرگرسیو انباشته با میانگین متحرک ، پیش بینی
تصمیم‌گیری یکی از وظایف اصلی مدیران تلقی می‌شود؛ درعصر کنونی فرآیند تصمیم‌گیری با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی همراه است به طوری که اخذ تصمیم بدون استفاده از فناوری‌های روز و تحلیل و بررسی اطلاعات، اهداف را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت. مدیریت کارا علاوه بر دانش وتجربه مدیریت نیازمند به کارگیری صحیح سامانه‌های اطلاعاتی است؛ سیستم‌ پشتیبان تصمیم یکی از این سامانه‌های می‌باشد که پشتوانه‌ای برای فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمانی می‌باشد. در این مقاله ابتدا ادبیات مربوط به سیستم پشتیبان تصمیم بررسی شده است؛ سپس داده‌کاوی به عنوان ابزاری برای استخراج دانش و اطلاعات کاربردی از داده‌های خام سازمانی معرفی شده است. این دانش به دست آمده حاوی مفاهیم و اطلاعاتی است که ممکن است پیش از این در سازمان مغفول مانده باشد لذا کمک شایانی به روند تصمیم گیری مدیران خواهد داشت. در نهایت یافته‌های این مطالعه در دانشگاه علم و صنعت به کار گرفته شده است تا راهنما و پشتیبان تصمیمات مدیران دانشگاهی باشد.
روزبه قوسی - عماد چیذری - هانی وحدانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیستم پشتیبانی تصمیم ، داده‌کاوی ، نظرسنجی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
این پژوهش به دنبال طرح‌ریزی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری پس از ترسیم چشم‌انداز مطلوب آن است. با بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد، طراحی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن صورت پذیرفت. اولویت‌بندی وجوه و شاخص‌های کارت امتیازی متوازن نیز با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای انجام گرفت. به منظور تعیین محتوا و تایید نتایج و تکمیل پرسشنامه‌ها توسط تیم خبرگان، از روش گروه‌های اسمی استفاده گردید. برای تعیین اهداف و همچنین شاخص‌های ارزیابی عملکرد، ادبیات موضوع، مطالعات داخلی و خارجی، سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور در حمل‌ونقل بررسی گردید. در نهایت حمل‌ونقل پایدار، عادلانه، ایمن، اقتصادی، سریع، راحت و با حداکثر بهره‌وری و حداقل اثرات نامطلوب بر روی انسان و محیط زیست مهمترین ارزش‌ها و اهداف تعیین شد. آموزش و فرهنگ‌سازی، مدیریت تقاضای سفر و متوسط سطح سواد و تجربۀ مدیران نیز به ترتیب، به عنوان مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت حمل‌ونقل در شهرهای کشور انتخاب شدند.
سید علی سرکشیکیان - علیرضا معینی - علیرضا علی احمدی - میرسامان پیشوایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارزیابی عملکرد، ، حمل‌ونقل شهری، ، کارت امتیازی متوازن، ، ماموریت و چشم انداز
با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش سازمانهای فرهنگی هنری در رشد و تعالی فرهنگی جامعه و اهمیت رهبری در این نوع سازمانها،هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی است .جامعه آماری این پژوهش را مدیران سازمانهای فرهنگی ،اساتید مدیریت با سابقه فرهنگی و خبرگان حوزه فرهنگ تشکیل می دهند .با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی و با حجم نمونه 22 نفر صورت گرفت. پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با تعدادی از خبرگان،مولفه های 22 گانه ای شناسایی شدند که از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتندو هر 22 مولفه از طریق روش دلفی فازی تایید شدند .نتایج نشان می دهد به ترتیب مولفه های دهگانه بصیرت ،اخلاق مداری ،دین محوری ،سعه صدر،مدیریت برقلبها ،خود کنترلی ،قابلیت اعتماد ،انگیزه بخشی،خودسازی و تعالی جویی و نهایتا رشد و توانمندسازی از رتبه بالاتری برخوردار هستند.
محمد چکشیان - رضا سپهوند - محمود رضا اسماعیلی - امیر هوشنگ نظرپوری
DOI : 0
کلمات کلیدی : رهبری ، سازمانهای فرهنگی هنری ، رویکرد اسلامی ایرانی ، دلفی فازی
ابعاد و وجوه کارکردهای منابع انسانی اعم از متولیان، واحد و سیستم های منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند. متولیان منابع انسانی نقش های توینی را در عصر نوظهور بر عهده دارند هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی‎های منابع انسانی و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان از طریق ارزیابی تحقیقات مرتبط با شایستگی های منابع انسانی و عملکرد این قبیل شرکت ها است. پژوهش حاضر از لحاظ هدفی که دنبال می‌کند از نوع تحقیقات کاربردی در زمینه منابع انسانی می باشد،زیرا به یافته های آن به حل مشکلات خاص درون منابع انسانی در دهه اخیر در در معرض چالش ها و تحولات زیادی قرار داشته است. این چالش ها و تحولات همه سازمان و بهبود شرایط حاکم می نماید.از آنجا که پژوهش مورد نظر به دنبال بررسی رابطه یک به یک ابعاد شایستگی های منابع انسانی با عملکرد شرکت های دانش بنیان است، پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد.جامعه آماری پزوهش را مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه در شهر تهران تشکیل می‌دهند که به روش سرشماری از 145نفر از مدیران،داده‌های مورد نیاز از سطح جامعه مورد پژوهش جمع آوری گردیده است.نتایج حاصل نشانگر وجود همبستگی میان ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی و عملکرد دارد.همچنین بررسی‌ها نشان داد که بین پنج بعد شایستگی‌های منابع انسانی، دانش کسب و کار بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان داشته است.نتایج پزوهش حاضر می تواند در تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در خصوص مدیران و کارکنان که در عملکرد شرکت‌های دانش بنیان سهیم هستند، به کار گرفته شده و مسیر نوینی را برای پژوهش ها و تجربیات علمی برای متولیان منابع انسانی در خصوص شایستگی‌های منابع انسانی به دست دهد.
فیروز افشارفر - عباس عباس پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : شایستگی‌های منابع انسانی،متولیان منابع انسانی،ابعاد
شناخت ویژگی‌های سازمان در هر یک از مراحل عمر آن باعث می‌شود تصمیمات درستی در هر یک از این مراحل، برای حل مشکلات سازمان اتخاذ کنیم. در این مقاله با استفاده از چارچوب پیشنهادی ایزاک آدیزس (PAEI) درباره دوره عمر سازمان و روش تحلیل پویایی‌های سیستم به تحلیل ویژگی‌ها و رفتار سازمان در دوره‌های رشد سریع و بلوغ عمر آن‌ها پرداخته می‌شود. ابتدا ویژگی‌های هر یک از این مراحل به صورت جداگانه تحلیل و بررسی می‌شوند و سپس با استفاده از روش تحلیل پویایی‌های سیستم، حلقه‌های بازخوردی علت و معلولی و نمودارهای حالت و جریان مربوط به این دو مرحله از دوره عمر سازمان رسم می‌شود. سپس خروجی مربوط به شبیه‌سازی مربوط به مراحل رشد سریع و بلوغ عمر سازمان در افق زمانی 100 ماهه با استفاده از نرم‌افزار Vensim به دست آمده است. سرانجام برای این دو مرحله از مراحل عمر سازمان، استراتژی‌های مناسب برای مقابله با مشکلات آن‌ها ارائه شده است.
یعقوب فرجامی - رامین مولاناپور - فاطمه ثقفي
DOI : 0
کلمات کلیدی : دوره عمر سازمان ، مدل PAEI آدیزس ، پویایی‌شناسی سیستم ، شبیه‌سازی ، مدیریت استراتژیک
با توجه به اینکه پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(CoPS ) نیازمند به منابع خاصی هست که از عهده یک سازمان خارج است؛ همکاری در قالب شبکه، مهم‏ترین رویکرد سازمان‏ها در این زمینه به حساب می‏آید. طبیعی است که قابلیت‏های شبکه همکاران نقش تعیین‏کننده‏ای در این همکاری دارد، بنابر این در این مقاله با احصاء شاخص‏های اساسی این قابلیت‏ها از طریق مطالعه ادبیات و نظرسنجی از خبرگان یک سازمان تولیدکننده محصولات با سامانه‏های پیچیده، شاخص های نهایی استخراج شدند و با نظرسنجی از خبرگان و استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL، خوشه بندی در قالب مؤلفه‏ها صورت گرفت. این مؤلفه‏ها شامل شایستگی همکاران (مشتمل بر دانش و مهارت، به‏روز بودن، داشتن استانداردها و توانایی مالی)، قابلیت انجام وظیفه (شامل کیفیت انجام پروژه، زمان انجام آن و مسئولیت‏پذیری در حین و پس از اتمام پروژه) و قابلیت تطبیق (شامل تطبیق ارزش‏ها، انعطاف در خروجی ها و تطبیق در زمان) می‏شود. نتایج آزمون فرض‏ها نشان داد که قابلیت شایستگی اثر مثبت و تعیین کننده‏ای بر قابلیت انجام وظیفه و قابلیت انجام وظیفه اثر مشابهی بر قابلیت تطبیق پذیری دارد، اما رابطه معناداری به صورت مستقیم، بین قابلیت شایستگی و تطبیق پذیری وجود ندارد، هر چند که به صورت غیر مستقیم در ارتباط هستند.
حسن ترابی - حسین دهقانی پوده - محسن چشم براه - محمدحسین کریمی گوارشکی - رضا حسنوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : شبکه همکاران ، پروژه های تحقیق و توسعه ، محصولات با سامانه های پیچیده ، قابلیت
هدف اساسی این تحقیق ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران در ادارات دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غربی است، با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، محقق نمونه ای بالاتر از آخرین سطح جدول مورگان با روش تصادفی طبقه ای انتخاب کرده است. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسش نامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسش نامه استاندارد مرکز کارآفرینی «دارهام» می باشد استفاده گردیده است. روایی و پایایی پرسش‌نامه ها با استفاده از آزمون های مربوط تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به مدل ساختاری از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که منبع قدرت مرجعیت و تخصص مدیران اثر مستقیم و معنی دار در پیش‌بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان دارند و مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می باشد.
یوسف بیگ زاده - فرهاد محبوب خواه
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی کارکنان، قدرت مدیران، ادارات دولتی
هدف اساسی این تحقیق ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران در ادارات دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غربی است، با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، محقق نمونه ای بالاتر از آخرین سطح جدول مورگان با روش تصادفی طبقه ای انتخاب کرده است. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسش نامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسش نامه استاندارد مرکز کارآفرینی «دارهام» می باشد استفاده گردیده است. روایی و پایایی پرسش‌نامه ها با استفاده از آزمون های مربوط تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به مدل ساختاری از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که منبع قدرت مرجعیت و تخصص مدیران اثر مستقیم و معنی دار در پیش‌بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان دارند و مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می باشد.
یوسف بیگ زاده - فرهاد محبوب خواه
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی کارکنان، قدرت مدیران، ادارات دولتی
در این تحقیق به دنبال " بررسی تاثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تامین " در شرکت خودرو سازی ایران ( ایران خودرو ) می باشیم. در مراحل اوليه، ادبيات نظري و مطالعات و تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و بخش ادبيات تحقيق با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده، نگاشته شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنایع خودرو سازی ( ایران خودرو ) می باشد. در مجموع تعداد جامعه آماری این تحقیق به طور تقریبی در حدود 1400 تا 1500 مدیران و کارکنان شرکت را در بر می گیرد. در این تحقیق، با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسای و مورگان ارائه شده است، حجم نمونه در تحقيق حاضر 300 نفر می باشد. همچنین نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی داخلی بر یکپارچه سازی خارجی تاثیر معناداری دارد و نیز یکپارچه سازی خارجی بر عملکرد رقابتی تاثیر معناداری دارد.
توکل محرمی - علیرضا ایرج پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارتباطات داخلی ، ، رضایتمندی کارکنان، ، یکپارچه سازی زنجیره تامین
انقلاب اسلامی به‌عنوان داعیه‌دار حرف و راه نو برای بشریت در تلاش برای متحقق کردن ملزومات این مدعا می‌باشد. از دیگر سو انقلاب اسلامی که دیگری خود را نظام تمدنی غرب معرفی کرده است در مسیر حرکتی خود علاوه بر تلاش ایجابی برای فراهم آوردن این ملزومات، نیازمند تلاش جدی و سلبی برای مبارزه با عوامل و زمینه‌های مخالفت‌کننده با مسیر و جهت اصیل خود است. شرط توفیق انقلاب اسلامی درحرکت‌های ایجابی و سلبی خود اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشروی در مسیر و پیش¬بری اهداف است و این تدبیر مستلزم سیاست ورزی و تعیین سیاست‌های مطلوب است. این تحقیق در تلاش است تا به اقتضائات اصلی برای نیل به سیاست مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد. بررسی و تعیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در مدل حکومتی جمهوری اسلامی در موضع نیل به سیاست مطلوب موضوع این تحقیق است.
مهرداد باقری پبدنی - محمدباقر خرمشاد - محسن قمی - امیرعلی سیف الدین اصل
DOI : 0
کلمات کلیدی : جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی ، سیاست ، سیاست‌گذاری
در دنیای کسب و کار امروز، سازمانها و بنگاههای اقتصادی که توجه ویژه به کارآفرینی و افراد کارآفرین دارند می توانند بقای خود در بازار تضمین نموده و به رقابت با سایر رقبای داخلی و خارجی بپردازند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان مادر تخصصی دریایی کشور بخش اعظمی از اقتصاد این حوزه را در اختیار دارد که باید همگام با نهضت جهانی کارآفرینی، برای بقا و حفظ موقعیت رقابتی خود با سایر بنادر کشورهای همسایه حرکت عظیمی را آغاز نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری سه بندر اصلی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه شمال کشور (بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد) انتخاب و طی فرآیندی اولویت بندی گردیدند. مطابق نقشه راه تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور مطالعات انجام شده، شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی تعیین و توسط خبرگان منتخب حوزه تحقیق، تحت روایی محتوی قرار گرفت. در مرحله بعد پرسشنامه تحقیق شامل 94 سوال تهیه برای 30 نفراز متخصصین منتخب شاغل در بنادرکشور، ارسال گردید. اطلاعات و نتایج جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق اعتبار سنجی شده و نتیجه 959/0 ضریب آلفای کرونباخ حکایت از سطح پایایی مطلوب پرسشنامه ها دارد. در مرحله بعد نمرات میانگین شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی بنادر وارد ماتریس کارآفرینی فردی و سازمانی شده و بنادر بر اساس امتیاز کلی از منظر شاخص های کارآفرینانه رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که از میان بنادر مورد مطالعه، بندر انزلی در مجموع شاخص های کارآفرینی در محدوده مطلوب ماتریس رسم شده قرار گرفته و از موقعیت خوبی برخوردار می باشد،اما با این وجود لازم است رابطه میان شاخص های کارآفرینی و میزان موفقیت بنادر در ایجاد اشتغال در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
حسین صاحبی - پروانه گلرد
DOI : 0
کلمات کلیدی : سازمان بنادر و دریانوردی، کارآفرینی فردی، کارآفرینی سازمانی، روش تکنولوژی حیاتی
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوهش در عمل این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل280 نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان خرم آباد بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه برابر با 162 بدست آمد. روش نمونه گيري در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18 استفاده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% معنویت در کار تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره)دارد. به علاوه نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در کمیته امداد امام خمینی (ره) خرم آباد تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
سید نجم الدین موسوی - امیر غفوریان شاگردی - علی شریعت نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : معنویت در کار، کیفیت خدمات، رفتار شهروندی سازمانی
مخارج عمومی در هر دولتی نیاز ضروری برای انجام وظایف دولت در حوزه¬های آموزش، بهداشت و امنیت و دفاع است. چگونگی هزینه کردن این مخارج می¬تواند بر بهره¬وری نیروی انسانی بطور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار باشد. این مقاله در پی آن است نسبت این مخارج با هم و اثر آنها با بهره¬وری نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داهد. این مطالعه در بازه زمانی 1369 تا 1394 صورت گرفته و برای بررسی اثر مخارج عمومی از روش علیت گرنجر و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد که بین مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی با بهره¬وری نیروی انسانی علیت یکطرفه برقرار است و رابطه علی بین مخارج نظامی و بهره¬وری نیروی انسانی وجود ندارد. از طرف دیگر نتایج حاصل از برآورد مدل نیز حاکی از عدم اثرگذاری مخارج بهداشتی و نظامی بر بهره¬وری نیروی انسانی است که این موضوع نشان می¬دهد مخارج بهداشتی توسط دولت به درستی صرف نشده و مخارج نظامی نقش تکمیلی یا رقیب برای دو جزء مخارج دیگر یعنی مخارج آموزشی و بهداشتی ایفا نمی¬کند. اثر مخارج آموزش اثر مثبت و معناداری بود که نشان می¬دهد مخارج آموزشی شاید بشکل بهینه صرف نشود ولی توانسته بر بهره¬وری نیروی انسانی اثر مثبتی ایفا کند.
سعید عسکری ماسوله - سید محمد تقی تقوی فرد
DOI : 0
کلمات کلیدی : مخارج عمومی، ، بهره وری، ، نیروی انسانی
اثر شبکه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان در فضای مجازی رو به فزونی است .در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه های پرمخاطب در حال پررنگ کردن نقش خود در شکل دهی قصد خرید کاربران می باشد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی چگونگی تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام و نقش آن بر قصد خرید مصرف کنندگان می باشد.جهت انجام این مهم اثر عوامل شش گانه تبلیغات در فضای اینستاگرام بر روی قصد خرید مورد آزمون قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کاربران اینستاگرام در شهر آبیک قزوین بوده که برای تعمیم نتایج به این جامعه نامحدود، 384 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند.برای پاسخ به فرضیات تحقیق و آزمون مدل از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان از تایید مدل تحقیق و اکثر فرضیات داشت .نتایج آزمون های حاصل از الگوی پژوهش ، نشان دادند که اطلاع رسان بودن و خلاقیت تبلیغاتی ، اثر مثبتی بر نگرش افراد نسبت به اجماع گروهی داشته و این موضوع نیز از طریق اثر گذاری بر قصد همراهی افراد با اجماع موجب بهبود قصد خرید مصرف کنندگان می شود.
یاسر سبحانی فرد
DOI : 0
کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی ، اینستاگرام ، قصد خرید ، مصرف کننده
پژوهش حاضر که به منظور بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی، انجام شده است، پس از طي مراحل مقدماتي و مرور مبانی نظری تحقیق و مشخص شدن مدل تحقیق و سپس فرضيات آن تدوين گرديد و سپس اطلاعات مورد نياز جهت آزمون اين فرضيات از طريق پرسشنامه از یک نمونه 105 نفر از دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب می شوند. جمع‌آوري گردید و با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي مانند جداول یک بعدي توزيع فراواني، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و هم چنین روش‌هاي آمار استنباطي مانند ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند که نتایج آن به شرح زیر می باشد: با توجه به نتایج پژوهش همه فرضیات تحقیق تائید شد بعبارتی بین (عوامل جمعیت شناختی، رسانه های جمعی، تعهد دینی ، تعهدات فرهنگی) و تقویت سرمایه اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی رابطه مثبت و معنی داری برقرار می باشد.
عبدالرسول افراسیابی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سرمایه اجتماعی ، جمعیت شناختی ، تعهد دینی ، تعهدات فرهنگی ، اقتصاد مقاومتی
هدف این پژوهش بررسی رابطه¬ی عوامل برون سازمانی(اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) موثر بر اهمال¬کاری در مدیریت آموزش و پرورش با توجه به نقش واسطه گری رضایت شغلی و فرسودگی شغلی انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش تحقیق آن به صورت توصیفی– همبستگی بود. نمونه ی پژوهش شامل400 نفراز مدیران، دبیران و کارشناسان اداری مدیریت آموزش و پرورش شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب باحجم انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه¬های استاندارد رضایت شغلی فیلد و روث(1951)، اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و رازلیقی(1390) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1985) بود. روایی پرسشنامه¬ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثر میانجیگری از طریق الگویابی تحلیل معادلات ساختاری، آزمون سوبل و رگرسیون انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر تطابق وبرازش الگوی پیشنهادی با داده های واقعی بود. مدل تایید شده نشان داد عوامل برون سازمانی،رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با اهمال¬کاری رابطه¬ی معناداری دارند. همچنین نقش میانجی¬گری رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عوامل برون سازمانی (اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) بااهمال¬کاری در سازمان مورد تایید قرارگرفت. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود مدیران آموزش و پرورش باید از فرسودگی¬شغلی کارکنان جلوگیری نمایند. بنابراین رضایت¬شغلی آنان از اولویت¬های کاری مدیران است تا بتوان میزان اهمال‌کاری و کم‌کاری کارکنان را در سازمان به حداقل ممکن تقلیل داد.
بهرام افشاری - سیدعلی سیادت - حسینعلی مهرابی کوشکی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت آموزش و پرورش، اهمال¬کاری، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، برون سازمانی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول :علیرضا علی احمدی
سردبیر :علیرضا علی احمدی
هیئت تحریریه :
محمد سعید جبل عاملی
احمد جعفر نژاد
رضا حسنوی
محمدرضا حمیدی زاده
جعفر سجادی
غلامرضا طالقانی
مهدی غضنفری
محمد نقی فاطمی
سید سپهر قاضی نوری
شاپا :2228-6047
شاپا الکترونیکی :2228-6047

نمایه شده