مقاله


کد مقاله : 139412042128431178

عنوان مقاله : ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 835

فایل های مقاله : 585 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي 1@1.com استاد -
2 ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری 2@2.com استادیار -
3 ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﻘﻲ 3@3.com - -
4 ﺣﺴﻴﻦ رﺷﺘﺒﺮي 4@4.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺰاﻳﺎي وﻳﮋه اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ورود دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ر ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﺳﻮﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را در ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻛﺴـﺐ و ﻛﺎرﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ داده ﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻋـﺎم ﺗـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ .ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿـﻮع وارد ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از رواﺑـﻂ ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وزن دﻫـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ از ﻣـﺪل ﺗﻮاﺑـﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮ (AHP) اﺗﺒـﻲ 1 ﻓـﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .