مقاله


کد مقاله : 139412042314181184

عنوان مقاله : انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1076

فایل های مقاله : 503 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مهدی مظفری mozaffari@soc.ikiu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخاب تأمین کننده را به یک مسئله پیچیده تصمیم گیری چند معیاره تبدیل نموده است؛ از سوی دیگر انتخاب تأمین کننده بشدت وابسته به نظرات تصمیم گیرندگان می باشد، که با توجه به پویایی های محیطی و ناکامل بودن اطلاعات در دسترس تصمیم گیرندگان با نوعی عدم قطعیت در بیان نظرات تصمیم گیرندگان روبرو هستیم. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیري چند معیاره در شرایط عدم قطعیت و با استفاده از مفاهیم تئوری فازی و خاکستری براي انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این مقاله ابتدا اوزان معیارهای انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP ) تعیین و سپس با استفاده از روش ویکور خاکستری(Grey VIKOR) که یکی از رویکردهای جدید توسعه یافته تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت، می باشد به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخته شده است