مقاله


کد مقاله : 139412042320211185

عنوان مقاله : بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 958

فایل های مقاله : 305 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد تابان taab1351@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 ولی محمد درینی 5@5.com استادیار دکترا
3 زهره محمدیاری 6@6.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
4 فاطمه فروزش 7@7.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعیین شد. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند بین 390 نفر توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار lisrel و spss تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین ابعاد هوش سازمانی (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، روحیه، بکارگیری دانش، فشار عملکردی، اتحاد، تمایل به تغییر) و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام رابطه معنا دار وجود دارد و در میان مولفه های هوش سازمانی، به کارگیری دانش دارای بالاترین همبستگی با فراموشی سازمانی هدفمند می باشد.