مقاله


کد مقاله : 13941204236551183

عنوان مقاله : بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 934

فایل های مقاله : 604 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد تقی امینی m_amini@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمد خیری kheiry_369@yahoo.com استادیار دکترا
3 عیسی جمعه زاده jomehzadeheisa@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر استفاده می نمایند و در این راستا استراتژی های مدیریت دانش نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمان ایفا می کنند. اين مقاله به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس پرداخته است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس در سال 1393 بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش تبیین و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جامعه آماری این پژوهش را 475 نفر از مدیران عامل ، معاونین و مدیران میانی شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس تشکیل دادند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده از آزمون میانگین جامعه ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت ، یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت.