مقاله


کد مقاله : 139412082214331231

عنوان مقاله : واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 724

فایل های مقاله : 248 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا بردبار gbordbar@yazduni.ac.ir استادیار -

چکیده مقاله

امروزه، به دلیل رشد فزاینده اقتصاد دانش محور، دانش يك عامل اساسي براي موفقيت سازمان ها محسوب مي شود و مديريت موفقيت آميز آن به سازمان ها كمك مي كند تا خدمات اثربخشي ارائه نمايند. در اين راستا، رويكردهاي دانش محور در سازمان ها ممكن است همواره با شكست روبرو گردد. بنابراين، هدف از اين تحقيق شناسايي دلايل عدم موفقیت رويكردهاي دانش محور و اولویت¬بندی آنها مي باشد. این تحقیق از نظر روش تحقيق، توصيفي-تحليلي و همچنین كاربردي بوده، و از پرسشنامه به منظور جمع آوري داده¬ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل كاركنان شركت برق يزد مي باشد. در راستاي هدف تحقيق، مباني نظري و پيشينه تحقيق مورد بازنگري قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان، دلايل ناكامي شناسايي گرديد. سپس از طريق تحليل عاملي با چرخش واريماكس، فاكتورهاي مذكور به چهار عامل فرهنگي، فناوري، فردي وسازماني طبقه بندي شد. در نهايت دلايل چهارگانه با استفاده خروجی های تحلیل عاملی مورد رتبه بندي قرار گرفتند كه نتايج حاصل نشان داد مهمترین دليل ناكامي مدیریت دانش، عامل فناوری می¬باشد. تكنيك تاپسيس فازي نیز این رتبه بندی را تایید نمود.