مقاله


کد مقاله : 139412082311151239

عنوان مقاله : ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 975

فایل های مقاله : 3.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کاظم نصیری کاشانی kazem.nasiri.kashani@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمود مدیری mahmoud.modiri@yahoo.com استادیار دکترا
3 غلامرضا هاشم زاده gh_hashemzadeh@azad.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم این روابط را در این مطالعه تعیین کمیت نماییم. در این راستا جهت بررسی ساختار‌یافته روابط میان عناصر، مدلی که نگرش جامع به فرآیند تحول‌ناب فراهم‌می‌سازد، پیشنهاد‌می‌کنیم. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی در تحول ناب سازمانی برای شناسایی وزن عوامل تحول ناب ارائه می‌کند که روابط بسیار کیفی میان عناصر تحول ناب را عملیاتی می‌سازد. در این پژوهش32 عامل موثر در تحول ناب شرکت‌ها با عنوان "زیر زیر‌معیار" شناسایی شد که در 8 دسته با عنوان زیر‌معیار طبقه‌بندی گردید. در ادامه 8 زیر معیار در سطح بالایی در قالب 3 معیار با عنوان " توسعه سرمایه سازمانی"، "تطبیق سریع با بازار و کسب مزیت رقابتی" و "بهینه سازی شبکه تامین و توزیع " دسته‌بندی شد که هر سه معیار به عنوان معیارهای اصلی "ماکزیمم سازی ارزش تحویلی"، معرفی شدند و در نهایت ماکزیمم‌سازی ارزش به عنوان اصلی‌ترین هدف تحول ناب در شرکت‌ها بر شمرده‌شد. جهت تعیین روابط و وزن اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از تکنیک دیمتل‌فازی و مدلسازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شد و سپس 25 راهکار شناسایی شده مرتبط با مدل مفهومی جهت اجرای تحول ناب، با توجه به اهداف سازمانی و ضرایب وزنی پارامترهای سطح اخر مدل مفهومی، از روش ویکور فازی در چارچوب پیشنهادی رتبه بندی‌گردید. مدل ارزیابی تحول‌ناب سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامعی است که قابلیت بکارگیری در صنایع مختلف تولیدی را دارد. این مدل در صنایع قطعه سازی خودرو مورد بررسی قرارگرفت.