مقاله


کد مقاله : 139412121214201346

عنوان مقاله : تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان

نشریه شماره : 40 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 917

فایل های مقاله : 306 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد دوستار M_dostar@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد اسماعیل زاده esmailzadehmohammad@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 هانیه حسینی hanieh.hoseini87@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده از ادبیات موضوع ارایه شد. به منظور بررسی فرضیه ها تعداد 257 نمونه از کارمندان هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیلان استخراج گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به تحلیل های سه بعد شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای برای عدالت سازمانی و چهار بعد سکوت مطیع، سکوت دفاعی، سکوت نوع دوستانه و سکوت فرصت طلبانه برای سکوت سازمانی شناسایی گردید. سپس فرضیه های فرعی بر اساس فرضیه های اصلی طرح گردید. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر برخی از ابعاد سکوت سازمانی است. همچنین نتایج نشان می دهد که سه بعد از سکوت سازمانی بر تعهد عاطفی تاثیرگذار است و سکوت دفاعی در بین این سه نوع سکوت بیشترین تاثیرگذاری را بر روی تعهد عاطفی دارد