مقاله


کد مقاله : 139412121415381356

عنوان مقاله : بررسی کاربرد ترکیبی QFD و VA در طراحی محصول برای دستیابی به موقعیت رقابتی برتر (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 521

فایل های مقاله : 567 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن فارسیجانی 18@18.com استادیار -
2 سمیه کشاورز دستک So.Keshavarz@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها قابليت توليد با هزينه و كيفيت رقابتي راداشته باشند. شركت سايپا نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين خودروسازان ايراني، مي بايستي همراه با صنعت كشور در مسير رقابتي شدن توليدات به تلاش و تكاپو بپردازد و از طريق بهبود طراحي خودروهاي توليدي خود، به موقعيت رقابتي برتر دستيابد. لذا به منظور رسيدن به اهداف ذكر شده،دراين پژوهش ازادغام ابزارهاي گسترش عملكرد كيفيت(QFD)وتحليل ارزش(VA) استفاده مي شود. بنابراين هدف اصلي چگونگي استفاده توام از ابزارهاي QFD و VA به صورت نظري و موردي است كه خودرو پرايد از بين توليدات سايپا به علت مشكلات كيفيتي كه دارا مي باشد، انتخاب شده و فرايند تركيبي QFDVA براي طراحي نماي خارجي خودرو پرايد اجرا گرديده است. سرانجام در پايان تحقيق به تحليل يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مطرح شده در تحقيق پرداخته مي شود كه بدين منظور از توزيع پرسشنامه بين گروه نمونه و انجام تحليل هاي آماري با نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با بكارگيري ابزار تركيبي QFDVA، يكي از مشكلات اجرايي تكنيك QFD كه عدم شناسايي كليه نيازهاي مشتري مي باشد، با ادغام با تكنيك VA برطرف گرديده و همچنين مي توان از طريق اين ابزار، ارزش بهينه مشخصه هاي طراحي محصول را محاسبه و درباره تخصيص بهينه منابع به كاركردهاي شناسايي شده و انجام سرمايه گذاري مربوطه اقدام نمود.