مقاله


کد مقاله : 139412121643351363

عنوان مقاله : طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 710

فایل های مقاله : 395 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرناز برزین پور barzinpour@iust.ac.ir دانشیار دکترا
2 پيمان اخوان Akhavan@iust.ac.ir دانشیار دکترا
3 مهران کرمي Mehran_k75@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش از طریق انجام مطالعات موردی بوده و چارچوبی عملیاتی و منسجم ارائه نداده اند. این تحقیق با طراحی ارائه و چارچوبی عملیاتی، گامهایی برای اجرای ارزیابی آمادگی سازمان‌ها، معرفی کرده و در هر گام، رهنمونهایی را برای پوشش محدودیتها و خلاءهای تحقیقات پیشین؛ ارائه کرده است. توجه به منابع مختلف در استخراج فاکتورهای موثر بر آمادگی؛ لزوم توجه به تفکیک فاکتورهای بازدارنده و پیش برنده؛ و ضرورت تفکیک موضوع ارزیابی آمادگی بر حسب ابعاد و فرآیندهای مختلف چرخه مدیریت دانش، از یافته های این تحقیق است. به منظور بررسی اعتبار نتایج و روابط موجود در چارچوب پیشنهاد شده، با نمونه گیری گلوله برفی، و به کمک ابزار پرسش نامه، نظر جامعه خبرگان اخذ شده و از طریق ابزار آماری مناسب تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل بیانگر توافق عمومی خبرگان بر اعتبار چارچوب پیشنهادی است.