مقاله


کد مقاله : 139412121658401366

عنوان مقاله : ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله)

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 642

فایل های مقاله : 681 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رمضان غلامی R_gholami@pnu.ac.ir - -
2 علی میرزایی 34@34.com مدرس کارشناسی ارشد
3 زینب الیاسی 35@35.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه¬ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود¬های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می¬کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش¬ها جهت ورود به اقتصاد جهانی برای پتانسیل رشد آینده است. این می¬تواند چااش های گذشته را دگرکون کرده و امکانات بی نظیری را برای توسعه ی اقتصادی پایدار ایجاد کند. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم تولید در کلاس جهانی، با استفاده از مدل شینگو به ارزیابی موقعیت تولید در کلاس جهانی در شرکت فرآورده های گوشتی کاله پرداخته شده است و نتایج آن تحلیل گردید. ارزیابی ها از طریق پرسشنامه استاندارد مدل شینگو انجام شده است. نتیجه پژوهش انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که شرکت تنها در دو بعد، کیفیت هزینه و تحویل، و¬ سودآوری و رضایت مشتری در سطح کلاس جهانی است ولی در سایر ابعاد و به طبع آن به طور کلی در سطح کلاس جهانی قرار ندارد.