مقاله


کد مقاله : 13941212175791373

عنوان مقاله : کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور)

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 640

فایل های مقاله : 291 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد بذرپاش 43@43.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا باباخان alibabakhan1990@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 مجید پورمسگری 45@45.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متعدد در زمینه انتقال فناوری، ضروری است روش های مناسب انتقال فناوری برای افزایش احتمال موفقیت پروژه های آتی و پیشگیری از وقوع تجربه های ناموفق، اولویت بندی شوند. در این پژوهش، برای انتخاب روشهای مناسب انتقال فناوری، از یک مدل سه مرحله ای شامل خوشه بندی روش ها، اولویت بندی خوشه ها و رتبه بندی عناصر داخل هر خوشه به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و نظرات 30 نفر از خبرگان، استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار نتایج، مجددا روش های انتقال فناوری با روش تاپسیس فازی ، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده در این مرحله، نیز مشابه نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده و آن ها را تایید کردند.