مقاله


کد مقاله : 13941212177151367

عنوان مقاله : ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه¬ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری، تئوری مجموعه¬های مبهم و برنامه¬ریزی آرمانی صفر و یک

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 683

فایل های مقاله : 887 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین صفری 36@36.com - دکترا
2 محمد هادی خلوصی 37@37.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سمیه خلوصی 38@38.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بکارگیری روش هایی که بتواند ابهام موجود در قضاوت های انسانی را به شکلی دقیق و مناسب لحاظ کند بسیار مطلوب خواهد بود لذا در این پژوهش از تئوری سیستم های خاکستری در کنار تئوری مجموعه های مبهم استفاده شده است تا کیفیت نتایج افزایش یابد. روش کار به این صورت می باشد که ابتدا شاخص های مناسب برای ارزیابی پروژه های توسعه ای فولاد استخراج و با استفاده از تئوری خاکستری به تعیین وزن برای آن ها پرداخته می شود سپس فرایند ارزیابی پروژه ها بر اساس شاخص های کیفی و با بکارگیری رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر مجموعه های مبهم اجرا می شود. نتایج به دست آمده از فرایند در قالب یک محدودیت به مدل آرمانی صفر و یک اضافه شده و در نهایت مدل آرمانی با در نظر گرفتن این محدویت و محدودیت های مربوط به شاخص های کمی به انتخاب پروژه های ارجح می پردازد