مقاله


کد مقاله : 13941212181541374

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد زیر شاخه های صنایع ايران با رويكرد تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تاکسونومی

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 600

فایل های مقاله : 185 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی محمدی amohamadi@rose.shirazu.ac.ir استادیار دکترا
2 مهسا هوشنگی 46@46.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي، بارزترين شاخص هاي مؤثر بر عملكرد، شناسايي شده است. نتايج نشان مي دهد كه در ميان شاخص هاي بهره وري، مهمترين شاخص ها سه شاخص «رقابت پذيري نيروي كار»، «بهره وري نيروي كار» و «نسبت ارزش محصولات توليد شده به تعداد كل شاغلين» مي باشد. نتايج رتبه بندي حاصله توسط دو روش تحليل مؤلفه اصلي و تاكسونومي بيانگر آن است كه زير شاخه هاي « صنايع توليد ذغال كك، پالايشگاه هاي نفت»، «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي» و « توليد فلزات اساسي» بالاترين رتبه ها را داشته اند. همچنين آزمون همبستگي كندال نشانگر وجود رابطه معني دار بين نتايج حاصل از دو روش رتبه بندي مي باشد. بنابراين نتايج حاصله از اعتبار مناسبي برخوردار است.