مقاله


کد مقاله : 139412121928361386

عنوان مقاله : تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوشن کبیر

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 591

فایل های مقاله : 332 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی رفیعی 1@11.com استادیار دکترا
2 محمد موسوی 111@1.com استادیار دکترا
3 محمد کرمانی kermani49@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه¬ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت سازمان دهی داده¬های حاصل از دعای جوشن کبیر، از نرم افزار خاص آنالیز داد¬ه¬‏هاي کیفی MaxqdA2 استفاده شده است. یافته¬های این پژوهش ابعاد مدیریت اخلاق گرا را در هفت درون مایه یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بردباری، عزت¬مداری، تعالی¬گرایی، توازن و پایداری و مدیریت نامحسوس ، در قالب "مدل مدیریت اخلاق گرا" با ویژگی¬های اثر بخشی، عمل گرایی و ولایت مداری ارائه نموده است.