مقاله


کد مقاله : 139412121934271387

عنوان مقاله : طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 691

فایل های مقاله : 421 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی شاه نظری ashah1357@yahoo.com - -
2 علی نجاتبخش اصفهانی hany.orveh@gmail.com استادیار دکترا
3 علی اصغرپورعزت pourezzat@ut.ac.ir دانشیار دکترا
4 مریم سلیمانی maryam_soleimani3994@yahoo.com - -

چکیده مقاله

جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از روش زمینه ای از ادبیات موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصین حوزه برند حلال در کشورجمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با تکرار روش دلفی درچهاردور درنهایت به متغیرهایی کلان و خرد تحقیق دست یافته تا با بررسی نظرات متخصصین ، در نهایت 28 متغیر در قالب 4 دسته متغیر کلان بنام متغیرهای ساختاری ، رفتاری ، محتوایی و راهبردی شناسایی و مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی طراحی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ، مدل استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت.علاوه بر آن اولویت متغیرهای شناسایی شده تبیین ، تحلیل و تفسیر گردید.