مقاله


کد مقاله : 139412121942351389

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران)

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 658

فایل های مقاله : 229 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا طالقانی ghtaleghani@yahoo.com دانشیار دکترا
2 نرگس باطبی 1@2.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی غفاری 1@3.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند.جامعه هدف شرکت مخابرات استان تهران انتخاب و از میان 650پرسنل این شرکت 245نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی انتخاب شدند.عدالت سازمانی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته این پژوهش است.هر یک از دو مفهوم عدالت سازمانی و تعهد دارای سه بعد می باشند.این پژوهش از یک فرضیه اهم و12 فرضیه اخص تشکیل شده است.یافته ها نشان می دهد که فرضیه اهم تایید و از میان فرضیات اخص 8 فرضیه تایید شدند. نتایج نشان می دهد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود داردو هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد,به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.