مقاله


کد مقاله : 139412231248531418

عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 746

فایل های مقاله : 878 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لطف الله فروزنده دهکردی l.forozandeh@gmail.com دانشیار -
2 محمد علی سرلک msarlak11@pnu.com استاد -
3 هادی مولودیان movludian@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر ارزشهای حاکم در مدیریت اسلامی است. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی تحلیل داده ها، توصیفی می باشد. شاخصها و متغیرهای مهم تاثیر گذار بر همسویی اهداف با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی استخراج شد و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در این تحقیق،59 شاخص شناسایی شده در غالب پرسشنامه دلفی در اختیار 25 نفر از اساتید و متخصصان حوزه و دانشگاه در رشته مدیریت قرار گرفت که با تکرار آن در چهار دور، در نهایت 32 شاخص که تاثیر زیادی برهمسویی اهداف فردی و سازمانی داشتند مشخص و در غالب سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان عوامل مستقل، و عامل ارزشی به عنوان عاملی تعدیل گر تفکیک و مبنای طراحی مدل مفهومی تحقیق قرار گرفت.