مقاله


کد مقاله : 139412281610561436

عنوان مقاله : فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 841

فایل های مقاله : 665 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن دانایی فرد hdanaee@modares.ac.ir دانشیار دکترا
2 مهناز محمدی خورزوقی mohamadi.cn@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رسیدن به اهداف استراتژی¬ها در بخش دولتی در گرو هم راستايي همه استراتژی¬ها است.. اگر استراتژی هاي بخش¬های مختلف یک سازمان و یا استراتژی سازمان¬های مختلف در يك بخش همدیگر را نفی کنند و با هم در رقابت باشند، استراتژی¬ها دچار شکست شوند و به اهداف مورد نظر خود نرسند. هدف این مقاله احصاء عوامل مسسب رقابت بين استراتژی¬ها و همين طور اولویت بندی این عوامل بر اساس میزان اهمیت آن¬هاست. رویکرد پژوهش به صورت ترکیبی بوده از اين رو در مرحله اول ، پژوهش به صورت کیفی و به اتكاي مصاحبه هاي كيفي و در مرحله دوم پژوهش به صورت کمی و با بهرگيري از پرسشنامه انجام شده است. با ارائه نوعی طبقه بندی از عوامل رقابت بین استراتژی¬ها، این عوامل از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. عوامل احصاء شده به ترتیب اولویت عبارتند از: ارتباطی و اطلاعاتی، مدیریتی، فرآیندی، فرهنگی، سیاسی، بینشی و رفتاری، ساختاری، مالی و عوامل مربوط به منابع انسانی.نتايج نشان مي دهد عوامل ارتباطي و اطلاعاتي نقش مهمي در ايجاد همراستايي از حيث مثبت و رقابت از حيث منفي بين استراتژي ها دارند.