مقاله


کد مقاله : 139412281632331440

عنوان مقاله : تعیین عوامل برگزاری جلسات اثر بخش در شرکت گاز استان اصفهان

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 731

فایل های مقاله : 1.1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی نصر اصفهانی Alin@ase.ui.ac.ir استادیار دکترا
2 علی شاعئمی برزکی AliShaemi@yahoo.com - -
3 مجتبی فرخی Mojfarokhi20@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش تعیین عوامل برگزاري جلسات¬موثر در شرکت گاز استان اصفهان مي¬باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراد شرکت کننده در جلسات مختلف شرکت گاز استان اصفهان مي¬باشد که بر این اساس تعداد 22 جلسه فعال با تعداد 200 نفر به عنوان جامعه آماري تعيين گرديد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماري127 نفر تعيين گرديد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي صوري با استفاده از نظرات اساتيد گروه مديريت دانشگاه اصفهان و برخي از کارشناسان شرکت گاز استان اصفهان صورت پذيرفت. براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که آلفاي محاسبه شده برابر با 89/0 محاسبه گرديد. براي سنجش فرضيه¬هاي پژوهش از آزمون T تک نمونه¬اي از طريق نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه¬ها نشان داد که در بين عوامل برگزاري جلسات موثر، تمامي عوامل در شرکت گاز استان اصفهان در حد مطلوب قرار ندارند و ميزان برنامه¬ريزي، آمادگي براي شروع جلسه، هدايت جلسه، نتيجه¬گيري و پيگيري¬جلسه در حد مناسبي قرار ندارند(3= μ). نتيجه حاصل از آزمون فريدمن نشان داد که از بين عوامل برگزاري جلسات موثر از نظر پاسخ دهندگان برنامه¬ريزي قبل از جلسه داراي بالاترين اولويت و نتيجه گيري داراي کمترين اولويت مي¬باشد.