مقاله


کد مقاله : 13941228163301434

عنوان مقاله : بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 790

فایل های مقاله : 1.22 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محدثه کلانتری m_kalantari70@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 زهرا حیاتی z.haiaty@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 هانی شاهمرادی مقدم h_shahmoradi@ind.iust.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
4 میرسامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

طرح "هدفمند کردن یارانه¬ها" را می¬توان محور اصلی برنامه¬ها و سیاست¬های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت¬¬ منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست¬های اقتصادی جزء ضرورت¬های اقتصادی ایران می¬باشد. در این پروژه قصد بر این بوده است که با طراحی مدلی مناسب تأثیر توزیع یارانه¬¬¬¬¬ی نقدی بر سطح رضایت¬مندی مردم از تغییرات قیمت دارو و تأثیر توزیع این نوع از یارانه بر سود کل زنجیره تأمین دارو مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن پرداختن یارانه‌ی نقدی به مردم، مدل¬سازی شده است. برای این کار ابتدا نمودار حلقه‌ی علی و معلولی و سپس با کمک آن، نمودار جریان سیستم رسم شده است. سپس مدل شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی عملکرد خوبی را برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان ندادند، در نتیجه دو سیاست برای بهبود این وضعیت پیشنهاد شده است.