مقاله


کد مقاله : 139412281742391443

عنوان مقاله : شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل

نشریه شماره : 39 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 863

فایل های مقاله : 273 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آمنه کیارزم Amene.kirazm@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش است. این تحقیق با هدف شناسایی، سطح بندی و وزن دهی به این عوامل، انجام شده است. در این تحقیق، برای شناسایی عوامل سازماني موثر بر پیاده سازی صحیح مدیریت دانش از روش کتابخانهای و بررسی ادبیات موجود استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري روابط بين ابعاد و شاخصهاي موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش تعریف شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که مدل بدست آمده شامل 7 عامل فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمان، استراتژی، منابع انسانی، رهبری و محکزنی در چهار سطح میباشد،که محکزنی و بعد از آن تکنولوژی بیشترین قدرت نفوذ و توان پیشران را در دیگر عوامل دارند و همچنین وابستگي كمتري به ديگر عوامل دارند، لذا لازم است جهت پیادهسازی موفق مدیریت دانش بیشترین توجه به آنها مبذول گردد. بعد از آن، فاکتور‌های استراتژی، ساختار و رهبری دارای توان پیشران و وابستگی بالا هستند و در سطح چهارم فرهنگ و منابع انسانی با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار میگیرند.