مقاله


کد مقاله : 139412281751331445

عنوان مقاله : ارائة الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیاًت علمی دانشگاه¬ها مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)

نشریه شماره : 39 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 657

فایل های مقاله : 342 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدشکور عطائی Ataei162@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد Zia.Ghazizadeh@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

دانشگاه¬ها عمده¬ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه¬ی سازمان¬ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه¬های تطابق دانشگاه¬ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگاه¬ها اعضای هیأت علمی با تجارب بیشتر در آستانه بازنشستگی می¬باشند، که این اعضا دارای کوله¬باری از دانش و تجربیات در زمینه¬های مختلف آموزشی، پژوهشی و مدیریت¬های علمی و اجرایی هستند. کسب و ذخیره و اشاعه این گنجینه گران¬بها کاری ارزشمند و مفید خواهد بود. این مقاله حاصل کار پژوهشی است، که به¬دنبال ارائه الگوی مناسب جهت اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ها است. جهت تحقق این امر، افزون¬بر مطالعات کتابخانه¬ای از مطالعه میدانی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز استفاده شده است. در این مقاله، الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی با روش توصیفی پیمایشی و با رویکرد کاربردی ارائه شده است. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه محقق ساخته بهره¬گیری و بین 35 نفر از خبرگان دانشگاه جامع امام حسین(ع) توزیع و پس از گردآوری آلفای کرونباخ با استفاده از نرم¬افزار spss 85.1 محاسبه گردیده، سپس داده¬های آن با روش¬های آماری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن، حاکی از تایید گام¬های الگو است.