مقاله


کد مقاله : 13941228181541447

عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)

نشریه شماره : 39 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 741

فایل های مقاله : 394 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم نکوئی‌زاده mmnekooee@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عماد گل‌محمدی emad_818@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 میعاد گل‌محمدی Miad_0111@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری همبستگی و فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازمیان ابعاد تفکراستراتژیک بعد خلاقیت بیشترین ضریب همبستگی را با هوش هیجانی دارد.