مقاله


کد مقاله : 13941228183811449

عنوان مقاله : بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران)

نشریه شماره : 38 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 738

فایل های مقاله : 454 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا
2 مرضیه باقری marzieh_bagheri@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در اين پژوهش، هدف، بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده بود. روش تحقیق، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده که يك پرسشنامه ي جامع برای سنجش اثربخشی سازمان - بر طبق مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز (انطباق و سازگاری، تحقق اهداف، یگانگی و انسجام، پایداری و حفظ الگوها)- و مدیریت دانش - بر طبق مدل نوناکا و تاکیوچی- طراحی و بکار گرفته شد. داده ها از بین کارکنان آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران، گردآوری شد. بر طبق تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، و بررسی رابطه علت و معلولی دو متغیر، بین مؤلفه های مدیریت دانش (اجتماعی کردن، برونی سازی، ترکیب، درونی سازی) و اثربخشی سازمان یادگیرنده رابطه معنادار مثبتی شناسایی گردید. و جهت این رابطه از مدیریت دانش به سمت سازمان یادگیرنده تشخیص داده شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که عوامل جمعیت شناختی (سن،سابقه کار،سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی، سمت شغلی) بر رابطه فوق، تأثیر چشمگیری دارند در حالیکه جنسیت بی تأثیر است.