مقاله


کد مقاله : 13941228187521448

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی

نشریه شماره : 39 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 730

فایل های مقاله : 304 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز همتی نوعدوست گیلانی mahtty41@yahoo.com استادیار دکترا
2 علیرضا المئی alirezaalmaee@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است)، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیمگیری در جهت اولویتبندی دیدگاههای عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبهبندی گزینهها می باشد)، ارائه میکند. مهمترین مزیت آن، عدم اتکا به ارزیابی صرفاً مالی و جامع الوجوه بودن آن است. نوع این پژوهش، توصیفی-استنباطی است و نمونه برداری آن بصورت سرشماری توسط پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در سازمان انجام شد، سپس، شاخصهای کیفی با این روش تحلیلی به مقادیر کمی تبدیل و استاندارد میشوند. در نهایت مشخص شد با ارزیابی چندبعدی حاضر شاهد یافتن وزن شاخصها و در نتیجه، تاکید بر سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند روی شاخصهای با اولویت بالاتر، و تمرکز بر شاخصهای با اولویت پایینتر خواهیم بود. واژگان کلیدی : اندازهگیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیمگیری چندمعیاره، AHP، BSC.