مقاله


کد مقاله : 139412282055111466

عنوان مقاله : بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 544

فایل های مقاله : 354 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریبرز رحیم¬نیا 9@2.com دانشیار دکترا
2 زهرا نيکخواه فرخاني znikkhah64@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه¬ای از روشهای تحقیق بکارگرفته¬شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده¬ای و ستانده¬ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد با روش اسناد و مدارک جمع¬آوری گردیده و نهایتا به منظور مطالعه جو اخلاقی سازمان و تمایل به ترک خدمت روش پیمایشی بکار¬گرفته شده است. همچنین تاثیر هریک از ابعاد جو اخلاقی سازمان(مسئولیت اخلاقی/اعتماد کارکنان، رفتار اخلاقی همکاران، هنجارهای اخلاقی و اقدامات اخلاقی فروش) بر تمایل به ترک خدمت و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است. به منظور تحلیل داده¬ها از نرم¬افزارهای Deap2.1 ، SPSS.18(PASW) و Lisrel 8.1 و روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. نتایج گویای تاثیر پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترک خدمت فروشندگان از جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن می باشد. از میان ابعاد جو اخلاقی سازمان، اقدامات اخلاقی فروش بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها(0.48) و بیشترین تاثیر منفی را بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد 0.72- داشته است، لذا مدیران سازمان می توانند با اتخاذ سیاستهای مشتری محور و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان نه¬تنها جوی اخلاقی سازمان را تقویت نمایند بلکه تمایل به ترک خدمت فروشندگان را کاهش و عملکرد سازمان را افزایش دهند.