مقاله


کد مقاله : 13941228208531455

عنوان مقاله : بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS

نشریه شماره : 38 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 710

فایل های مقاله : 238 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدكمال چهارسوقي SKCH@modares.ac.ir دانشیار دکترا
2 احمد نورنگ A.norang@gmail.com استادیار دکترا
3 مجيد حسني Maj_hasani@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 دانيال بيدگلي Bidgoli@Gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم پروژه مي تواند دربهبود چيدمان و افزايش سطح بهره برداري از گروه هاي دانشي موثر باشد. به منظور كشف قوانين وابستگي در بين متغيرها، متدولوژي هاي مختلف وجود دارد كه منجر به نتايج گوناگون مي شود. آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار مي گيرد بهره گيري از سه متدولوژي به منظور كشف اوليه قوانين وابستگي بين گروه هاي دانشي در بين اعضاء تيم پروژه مي باشد. سپس قوانين اوليه شناسايي شده پايش گرديده و با بهره گيري از تكنيك تصميم گيري چند شاخص قوانين پايش شده، اولويت بندي مي گردند. نتايج اين پژوهش با توجه به بهره گيري تركيبي از متدولوژي هاي كشف قوانين وابستگي و اولويت بندي نهايي قوانين با تكنيك TOPSIS مي تواند به معرفي بهترين قوانين وابستگي در بين گروه هاي دانشي در تيم هاي پروژه بپردازد كه اين نتايج به ارتقاء سطح عملكرد مديريت دانش در مديريت پروژه منجر گردد.