مقاله


کد مقاله : 139412282123141471

عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون)

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 768

فایل های مقاله : 273 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لطف اله فروزنده دهکردی 9@5.com دانشیار دکترا
2 محسن اعظمی Aazami1990@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

یکی از مهمترین مزایای برنامه ریزی کسب و کار خوب، موقعیت یابی استراتژیک است. به ویژه زمانی که تکنولوژی پیشرفته و رشد بازار به طور مداوم محدودتر و مشخص تر باشد، موقعیت یابی استراتژیک بسیار حیاتی خواهد بود. شرکت پتروشیمی بیستون یکی از شرکت های فعال در تولید مواد پایه شوینده ها می باشد که در گذشته فاقد مدل موقعیت یابی استراتژیک مدون بوده است. از این رو، بسیاری از فعالیت ها و تخصیص منابع شرکت پیش از این در یک راستا و مکمل نبوده اند. شرکت همواره محصولات خود را با بررسی بازار محصولات موجود طراحی نموده و لذا در دوران فعالیت خود نتوانسته از جایگاه پیرو بازار به جایگاه رهبری ارتقا پیدا کند. با طراحی چارچوبی مدون جهت موقعیت یابی استراتژیک محصولات، شرکت توان ارتقای موقعیت در بازار را خواهد یافت و با پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر موقعیت یابی استراتژیک، دیگر در مقابل ورود طرح ها و محصولات جدید دچار شوک نخواهد گردید و به هدف اصلی خود که دست یابی به جایگاه برتر تولید و صادرات مواد پایه شوینده در کشور و منطقه خاورمیانه است، نزدیک خواهد شد. این مقاله به تبیین و ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک شرکت بیستون در صنعت پتروشیمی می پردازد. نمونه آماری تحقیق 151 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی بیستون هستند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیده اند. به منظور جمع آوری داده ها به صورت میدانی از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی محتوا و پایایی آن توسط خبرگان و کارشناسان تأیید شده و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 978/0 می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، متغیرهای ادراکی، متغیرهای زمینه ای، متغیرهای آمیخته بازاریابی و متغیرهای محیطی بر موقعیت یابی استراتژیک در شرکت پتروشیمی بیستون اثرگذارند. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، متغیرهای محیطی دارای بیشترین تأثیر و متغیر های ادراکی دارای تأثیر کمتری در ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در پتروشیمی بیستون هستند.