مقاله


کد مقاله : 139412282217521479

عنوان مقاله : اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی (FAM) (مطالعه موردی ایران مرینوس)

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 604

فایل های مقاله : 511 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نورمحمد قياسوند 20@1.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ناصر ميرسپاسی 20@3.com - دکترا

چکیده مقاله

هدف مديريت استراتژيک منابع انساني، ايجاد چشم اندازي است که با آن مسائل اساسي مرتبط با کارکنان مشخص مي شود. اين تحقيق در شرکت ايران مرينوس انجام شده است و در آن ابتدا به کمک تکنيک‌هاي تدوين استراتژي، مهم‌ترين عوامل اثر‌گذار داخلي و خارجي شناسايي شده و با استفاده از ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها(SWOT)،استراتژي‌هاي اوليه سازماني تدوين شده اند. ماتريس SWOT يکي از مهم‌ترين ابزار جهت تدوين استراتژي مي‌باشد. در پژوهش حاضر براي تجزيه و تحليل کمي SWOT و در نظر گرفتن وابستگي‌هاي ممکن ميان عوامل، از روش فرآيند تحليل شبکه اي فازی ((FANP استفاده گردیده است. وابستگي‌هاي ممکن ميان عوامل SWOT، وزن‌هاي عوامل استراتژيک، وزن‌هاي عوامل فرعي و اولويت‌هاي استراتژي‌هاي جايگزين را تحت تاثير قرار مي‌دهند. به دلیل ماهیت کیفی مطالعه صورت گرفته بر روی منابع انسانی و استراتژی های مرتبط با آن از یک سو و عدم قطعیت در برخورد با هر یک از گزینه های پیش رو از سوی دیگر، سعی در استفاده از مفاهیم منطق فازی و ترکیب آن با روش تحلیل شبکه ای کردیم. جامعه آماری تحقیق 15 نفر می باشند انتخاب نمونه قضاوتی می باشد. در مسائل تصمیم گیری تعمیم پذیری مد نظر نمی باشد، بلکه ارائه ی یک راه حل در جهت تصمیم گیری درست مورد انتظار است. حاصل اين پژوهش، تدوين و شناسايي اولويت استراتژي‌هاي منابع انساني سازمان مورد مطالعه با استفاده از تلفيق تکنيک‌هاي SWOT و FANP مي‌باشد که در نهایت استراتژی ST انتخاب گردید. با بکارگيري اين تکنيک‌ها مي‌توان به تدوين استراتژي‌هاي کارا و موثر بر عملکرد منابع انساني سازمان، اقدام نمود.