مقاله


کد مقاله : 139412282242481481

عنوان مقاله : آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران)

نشریه شماره : 35 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 751

فایل های مقاله : 267 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی بنیادی نایینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 سید محسن اقبالی 8@4.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم¬و صنعت ایران ¬به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه¬علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان اداری و اساتید تقسیم بندی نموده¬ایم و از این میان، 500 نفر از كاركنان كه به صورت تصادفي ساده از روي فهرست اسامي كاركنان¬دانشگاه انتخاب شده بودند، به پرسشنامه¬هاي تحقيق پاسخ دادند. روش پژوهش همبستگي بوده و پرسشنامه¬هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه كيفيت زندگي¬كاري (با 27 سوال)که بر اساس مولفه¬های کیفیت زندگی¬کاری¬کاسیو، مرت¬ون طراحی، پرسشنامه نحوه¬آموزش (با 19 سوال)و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان(با 12 سوال) بود. بمنظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است که درآن ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 84/.، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 88/. و ضریب پایایی پرسشنامه نحوه آموزش79/. حاصل شد. در این پژوهش بمنظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و تعیین رابطه¬ی بین 3دسته متغیرمورد بررسی از آزمون همبستگی و بمنظوربررسی داشتن یا نداشتن تفاوت معنادار از تحلیل واریانس استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان دهنده آن می¬باشد که"2 دسته متغیر کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دارای رابطه¬ی معناداری در سطح 014/. با آموزش کارکنان می¬باشند" ثانیا" متغیر کیفیت زندگی کاری دارای بالاترین تاثیر رگرسیونی و همبستگی می¬باشد" همچنین از مهمترین نتایج این پژوهش بدست آمدن رابطه¬ی معکوس میان سطح تحصیلات کارکنان سازمان و میزان تمایل آنان به آموزش درون سازمانی می¬باشد.