مقاله


کد مقاله : 13941228226551477

عنوان مقاله : بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 729

فایل های مقاله : 330 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا سپهوند 1@8.com استادیار -

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان است. جامعه آماری این پژوهش 500 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری به تعداد لازم به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 0/89 برای سنجش استراتژی های مدیریت دانش ، پرسشنامه استاندارد اسپریتزر برای سنجش توانمند سازی کارکنان وهمچنین پرسشنامه استاندارد گلدمن برای سنجش چابکی سازمانی استفاده شده است. برای سنجش پایایی داده ها از آلفای کرونباخ که برابر0/91 است استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده.برای تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار1Spss 2 و Amos18 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی های مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان با سطح اطمینان 0/95رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.