مقاله


کد مقاله : 13941228234231484

عنوان مقاله : بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد ارزش ويژه برند در آموزش عالي (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور)

نشریه شماره : 35 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 621

فایل های مقاله : 336 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میرزا حسن حسینی ir.hosseini@yahoo.com دانشیار -
2 رومينا فرهادي نهاد 0@3.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در آموزش عالي مي باشد. از جامعه آماري تحقيق که دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور تهران بوده اند، نمونه 423 نفر انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت داده های حاصل از 304 دانشجو با استفاده از نرم افزارهاي Spss18و Amos18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه از ميان عناصر بعد آگاهي از برند در مدل تحقيق، اشتهار داراي تأثير مستقيم و معناداري بر روي ارزش ويژه برند دانشگاه مي باشد. همچنين از ميان ابعاد تصوير ذهني از برند، ارزش ادراكي و خدمات پس از فروش از بعد ويژگي هاي خدمت، شخصيت برند از بعد ويژگي هاي نمادين و در نهايت ارتباطات بين المللي از بعد ويژگي هاي عرضه كننده خدمت، تأثيرات مثبتي بر روي ارزش ويژه برند دانشگاه پيام نور دارند. بدين ترتيب با توجه به نتايج، به ترتيب ابعاد ويژگي هاي خدمت و ويژگي هاي عرضه كننده خدمت داراي بيشترين و كمترين تأثير بر ارزش ويژه برند دانشگاه هستند. بعلاوه، در تحقيق حاضر پيشنهادات كاربردي به مسئولين دانشگاه پيام نور جهت ارتقاي ارزش ويژه برند اين دانشگاه ارائه شده است.