مقاله


کد مقاله : 13950526114803137

عنوان مقاله : تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 857

فایل های مقاله : 976 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی محمدی amohammad@rose.shirazu.ac.ir دانشیار دکترا
2 علی بنیادی نائینی bonnyadi.naeini@gmail.com استادیار دکترا
3 کمیل فتاحی komeil_ffattahi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 مهین ثابت سروستانی mahinssim@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می¬دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن¬ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن¬ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری¬ به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک¬ها و فضاهای سبز شهری است. درک ابعاد مهم رضایت از ارائه این خدمات و میزان رضایت شهروندان از آن¬ها می¬تواند به سازمان پارک¬ها و فضای سبز شهرداری در برنامه ریزی¬های آینده برای تخصیص بودجه محدود خود کمک کند، از این رو هدف این پژوهش مدلسازی و تحلیل بخشی رضایت شهروندان ساکن شیراز از کیفیت خدمات پارک¬های شهری این شهر با روشی کمی مبتنی بر برنامه ریزی خطی به نام روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (موسا) است. بنابراین پس از شناسایی ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از پارک های شهری ساختار سلسله مراتبی آن ترسیم شد. سپس از این ساختار برای طراحی پرسشنامه رضایت سنجی استفاده شد در نهایت داده های حاصل از پرسشنامه نیز با روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان ساکن شیراز است که از پارک¬های شهری این شهر استفاده می¬کنند. نمونه‌گیری به روش چندمرحله¬ای و ابزار گردآوری داده¬ها پرسش‌نامه است. نتایج پژوهش نشان داد، ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شامل زیبایی و جنبه¬های بصری، امکانات رفاهی، تسهیلات و خدمات، ایمنی بهداشتی و فیزیکی، ایمنی اجتماعی و روانی و مدیریت پویای پارک است، که با توجه به این ابعاد بیشترین سطح رضایت مربوط به پارک جنت و کمترین آن مربوط به پارک کوهپایه است. همچنین منحنی-های عملکرد نیز نشان دادند که شهرداری شیراز در اکثر شاخص¬های مورد بررسی عملکرد ضعیفی دارد که نیاز به برنامه ریزی صحیح برای رفع نقاط ضعف خود دارد.