مقاله


کد مقاله : 139507112057473504

عنوان مقاله : ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 755

فایل های مقاله : 1.39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سحر احمدوند sahareahmadvand@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 میرسامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت مسئله¬¬ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه¬¬¬ی یک سرمایه¬ی ملی می-باشند. برنامه¬ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه¬مدت، میان¬مدت و بلندمدت برای شبکه¬ی زنجیره¬ تأمین پیوند عضو از ضرورت¬های مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می¬باشد. این پژوهش سعی دارد با ارائه¬ی یک مدل دو مرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی قلب،کبد و کلیه، که از اهداکننده¬ی مرگ مغزی فراهم می¬شوند به برنامه¬ریزی کوتاه¬مدت شبکه¬ی زنجیره¬ تأمین پیوند عضو کشور یاری رساند. در این مدل برخلاف مدل¬هایی که تا کنون ارائه شده¬اند، تصمیم برای تخصیص عضو به بیمار مناسب، نه¬تنها بر اساس معیارهای پزشکی، بلکه با توجه به محدودیت¬های بودجه و زمان¬های حمل و نقل در شبکه¬ی زنجیره¬ تأمین پیوند عضو کشور اتخاذ می¬شود. در مرحله¬ی اول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬ها، یک معیار کارایی پزشکی برای بیماران در صورت دریافت یک عضو خاص محاسبه شده و در مرحله¬ی دوم مدلی دوهدفه برای افزایش کارایی کل و کاهش هزینه¬های کل تحمیل شده به سیستم ارائه می¬شود. برای حل مدل دوهدفه از روش تبدیل به قید افزوده استفاه شده است. در نهایت، نتایج مدل حاضر با استفاده از اطلاعات ارائه شده در گزارش سالانه¬ی مرکز بیماران خاص و پیوند اعضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرند.