مقاله


کد مقاله : 139507112121353506

عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره¬گیری از تحلیل محتوای کیفی

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1374

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی شفیعا Omidshafia@iust.ac.ir دانشیار دکترا
2 سیده اشرف موسوی لقمان Meshkatnoor85@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در سالهای اخیر، رهنمودهایی از سوی مقام معظم رهبری مبنی برتولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه شده است. ایشان تولید ملّی را، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد دانسته و بر لزوم حمایت مسئولان از این امر تاکید کرده¬اند. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش می¬دهد و از طرفی سبب کاهش واردات می¬شود. به علاوه اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس و غرور ملی را ارتقا داده و اثرات هویت بخش آن بر شخصیت تک تک مردم نیز موثر خواهد بود. استقلال اقتصادی نیز از مسیر تولید می¬گذرد. این پژوهش در پی شناسایی بسترهای همکاری اثربخش میان دولت و تولیدکنندگان داخلی در راستای تقویت تولید و برآورده شدن منافع ملی است. مقوله¬های تولید در اين پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده در مورد كلماتِ كليديِ مرتبط با تولید ملی، استخراج شده و پس از جمع¬آوری، سوالات اولیه حول موضوع، طراحی و در قالب مصاحبه¬های نیمه ساختاریافته نظرات خبرگان امر جمع¬آوری شده است. جامعه آماری شامل فعالین حوزه تولید و نیز مسئولین اجرایی کشور در وزارت¬خانه صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اتاق بازرگانی و غیره بوده¬اند. براي کسب نظر از روش نمونه¬گیري گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و نتایج در قالب یک مدل مفهومی، به نمایش درآمده است. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد، همکاری بین دولت و تولیدکنندگان با مداخله هوشمندانه و از طریق ایجاد بسترهای مناسب مالی، تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات، تنظیم روابط بین المللی اقتصادی محقق خواهد شد. روایی و پایایی پژوهش نیز، با معیارهای موجود تایید شده است.