مقاله


کد مقاله : 139507121425433532

عنوان مقاله : مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها و ارائه يک الگوريتم جديد به منظور انتخاب سبد سرمايه¬گذاري و کاربرد آن براي انتخاب سهام شرکت¬هاي فعال پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 695

فایل های مقاله : 882 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عمران محمدی E_Mohammadi@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

انتخاب سبدسهام يکي از مهمترين حوزه¬هاي تصميم¬گيري سرمايه¬گذاري محسوب مي¬شود؛ سبدي از سهام که قادر باشد هم¬زمان بهترين نرخ بازده و ريسک سرمايه¬گذاري را در پي داشته باشد. البته از ديد سرمايه¬گذاران ممکن است عوامل مختلف ديگري بر تشکيل سبد سهام اثرگذار باشند که بايد بکارگرفته شوند. اين تعدد عوامل ضرورت استفاده از ابزارهاي نوينِ تصميم گيري را نشان مي دهد. تحليل پوششي داده ها يکي از اين ابزارهاست که امروزه با گسترش علم پژوهش عملياتي داراي رويکردهاي متنوعي مي باشد. هـدف اصـلي از پـژوهش جاري، مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها در انتخاب سبد سهام مي¬ باشد که نتايج با يک الگوريتم پيشنهادي مقايسه شده است. در مدل¬هاي سنتي به طور متعارف نوع بازده به مقياس با يک فرض ساده کننده به صورت ثابت يا متغير در نظر گرفته مي¬شود. اين امر ممکن است نتايج را با خطاهاي مهمي همراه کند. در الگوريتم پيشنهادي ابتدا نوع رفتار بازده به مقياس با تحليل¬هاي لازمه تعيين شده و سپس مدل مناسب جهت تشخيص کارايي، مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله از داده¬هـاي واقعـي متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قالب يک مطالعه موردي استفاده شده و نتايج آن تجزيه و تحليل شده¬اند.