مقاله


کد مقاله : 139507121611413539

عنوان مقاله : نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 977

فایل های مقاله : 342 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محسن اقبالی sm_eghbali@eyc.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه¬ي¬آينده را دهه منابع انساني ناميده¬اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه¬هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه¬ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده¬ي مشخصه¬هاي صنعتي بر روي آنها مي¬باشيم. بر اساس مطالعه¬اي که روي 30 شرکت برتردر صنايع مختلف در کشور ايران انجام گرفت، نتايج نشان داد که شيوه¬هاي مديريتي که روي تسهيل ارتباط ميان کارکنان تمرکز مي¬کنند، دررابطه با سرمايه¬ي اجتماعي سازمان بسيار مثبت¬تر و کاراتر مي¬باشند. همچنين سبب ارتباط قويتري براي شرکت¬هاي فعال در صنايع با پيچيدگي پايين¬تر مي¬شوند. نتايج نشان دادکه شدت دانش به خودي خود هيچ تاثير تعديل¬کننده¬اي ندارد و فقط به نظر مي¬رسد، وجود آن جهت پيوستن به مقررات صنعتي و نفوذ و اتصال آن با شيوه¬هاي مديريت منابع انساني و سرمايه¬ي اجتماعي سازماني لازم است. يافته¬هاي حاصل از تجزيه و تحليل¬هاي آماري نشان مي¬دهد که شيوه¬هاي مديريت منابع انساني اثر مثبت و با شدت بالايي بر روي سرمايه اجتماعي سازماني در صنايعي با حيطه¬ي کنترل پايين¬تر دارد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی-پیمایشی بوده و جمع¬آوري اطلاعات به صورت¬هاي کتابخانه¬اي- اسنادي و پرسشنامه¬اي- ميداني صورت گرفته است. بمنظور تجزيه و تحليل داده¬ها نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است.