مقاله


کد مقاله : 13950712163143543

عنوان مقاله : تأثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران)

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 971

فایل های مقاله : 424 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ماهرخ مختاران m.mokhtaran@iaufb.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام اين مطالعه آن است که با مروري بر ادبيات پژوهشي موجود در حوزه سيرت مديران و تعهد سازماني، مدلي رگرسيوني براي بررسي تاثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان تدوين گردد. مدل پيشنهادي پژوهش بر اساس روابط موجود ميان متغيرهاي پژوهش و بر اساس يافته¬هاي محققان پيشين تدوين شده و با استفاده از رگرسيون چندگانه به روش ريج مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده است. به منظور جمع آوري داده¬ها، مطالعه¬اي ميداني روي نمونه¬اي شامل 106 نفر از جامعه انجام شد. داده¬هاي حاصل نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحليل شد. يافته¬ها نشان مي¬دهد که ابعاد سيرت مديران (صداقت، شور و اشتياق، شجاعت، غمخواري، شوخ طبعي، تواضع و حکمت) تأثير مثبت و معني داري بر تعهد سازماني کارکنان دارد. همچنين، مشخص شد که ابعاد صداقت، حکمت، شوخ طبعي، تواضع، شور و اشتياق، غمخواري، و شجاعت به ترتيب بيشترين تأثير را بر تعهد سازماني کارکنان داشته اند.