مقاله


کد مقاله : 139507121636393544

عنوان مقاله : طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 851

فایل های مقاله : 261 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی کبیری نایینی m_kabirinaeini@yahoo.com استادیار دکترا
2 سمیرا عرب بافرانی s_arabbafrani@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل دست‌اندرکاران فرش دستباف نایین در سراسر کشور بوده‌اند که در تمامی حوزه‌های فعالیت فرش دستباف از دانش و اطلاعات کافی برخوردارند. جامعه آماری متخصصین مورد نظر 110 نفر بود که 86 نفر به روش نمونه‌گیری هدفدار و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار‌هایی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: مصاحبه با خبرگان فرش و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد دانشی حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌‌ها. داده‌های آماری با روش‌های توصیفی و استنباطی و آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد میان ابعاد دانشی مطرح در هر حوزه شامل رنگرزی، نقشه‌کشی، چله‌کشی، بافت و تجارت، به‌طور معنادارای تفاوت وجود داشته و برخی از ابعاد دانشی در هر حوزه نسبت به ابعاد دانشی دیگر از اولویت برخوردارند و آگاهی بیش‌تر در زمینه این ابعاد دانشی جهت افزایش کارآیی و موفقیت افراد ضروری می نماید. بر اساس اولویت‌بندی ابعاد دانشی هر حوزه توسط آزمون فریدمن، پایگاه دانشی برای ذخیره‌سازی دانش حوزه‌های مختلف فرش دستباف معماری شده است. پایگاه دانش معماری شده به صورت باز با قابلیت به‌روز رسانی و ویرایش، مبتنی بر وب و سیستم محور بوده و توسط شرکت فرش ایران مدیریت می‌شود.