مقاله


کد مقاله : 139507127133517

عنوان مقاله : انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 742

فایل های مقاله : 643 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میرسامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir دانشیار دکترا
2 سامان احسنی زاده ahsanizadeh@ind.iust.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

یکی از چالش¬های تجاری سازی ایده¬های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می¬باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می¬شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهادی در کشور تجربه¬ای موفق در حوزه مدیریتی می¬باشد. مسئله مورد بررسی این مقاله مربوط به این نکته است که مدیر جهادی مبتنی بر اصول و چهارچوب¬های مدیریت جهادی کدام یک از روش¬های تأمین مالی حوزه نوآوری را انتخاب می¬کند. ابتدا اصول و ارزش¬ها و ویژگی¬های مدیریت جهادی تشریح شده است و پس از آن سه روش نوین تأمین مالی فرشتگان کسب و کار، سرمایه¬گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی یا توده¬ای که در ادبیات مدیریت تکنولوژی جهت حل چالش مالی شرکت¬های نوپا و نوآور پیشنهاد شده، تشریح شده¬اند. رتبه¬بندی روش¬های تأمین مالی بر مبنای نظرات سه نفر از خبرگان مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با استفاده از روش تصمیم¬گیری چند معیاره پرامیتی 2 صورت گرفته است. نتایح نشان می¬دهد که روش تأمین مالی جمعی یا توده¬ای به واسطه ارجحیت در معیارهای شایسته سالاری، مردمی بودن و غیر بروکراتیک بودن آن، تناسب بیشتری با رویکرد مدیریت جهادی دارد.