مقاله


کد مقاله : 1395071274673520

عنوان مقاله : مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 678

فایل های مقاله : 1.15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرمین جبارزاده arminj@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

کمینه¬سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مديريت پسماند است. در این راستا، مکانیابی ايستگاه¬های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه¬ای دارد. مطالعة حاضر به منزلة پژوهش كاربردي با استفاده از رويكرد تحلیل سلسله مراتبی در تصميم¬گيري چندمعياره با در نظر گرفتن معیار¬های زیست محیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت، فرصت، هزینه و ریسک برای مکان¬های پیشنهادی و بهره-گیری از نتایج آن در مدل¬سازي چندهدفه به ارائة چارچوب نويني در شناسايي مكان بهينة دفن و ايستگاه¬هاي انتقال پسماند پرداخته است .مدل پیشنهادی، دو هدف کمینه¬سازی هزینه¬های حمل و نقل و بیشینه سازی امتیاز زیست محیطی - اجتماعی مکان¬های منتخب را با در نظر گرفتن محدودیت طول صف انتظار ماشین های جمع آوری پسماند در ایستگاه انتقال دنبال می¬کند و با روش وزن¬دهی حل شده است. اين فرايند در شهر تهران براي شناسايي مكان بهينة مرکز دفن و ايستگاه انتقال پسماند جدید، اجرا گردیده است و با توجه به موقعيت مکان¬های پیشنهادی، منطقه قلعه نو جهت احداث مرکز دفن و منطقه مهر¬آباد جهت احداث ایستگاه انتقال انتخاب شده اند که كارايي جمع¬آوري پسماند را بيشتر و هزينة حمل و نقل و اثرات زیست محیطی - اجتماعی را کمتر نموده است.