مقاله


کد مقاله : 1395071281773525

عنوان مقاله : بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1025

فایل های مقاله : 820 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد حسن حسینی sh.hosseini@shahroodut.ac.ir استادیار دکترا
2 علی اکبر حسنی a.hassani@shahroodut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

شناخت عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، گامی مهم جهت تحقق اهداف این سیستم ها محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی موثر در استقرار موفق MIS در صنعت خودروسازی انجام شده است. به همین منظور ابتدا با انجام مرور ادبیات کامل و بهره گرفتن از نظر خبرگان، عوامل کلی فرهنگ سازمانی شناسایی و سپس تاثیر این عوامل بر موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در جامعه تحقیقی مورد نظر ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه مناسب با نمونه 104 تایی که طبق فرمول کوکران با ضریب خطای 5درصد به دست آمده، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. عواملی که اثری معنادار در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت دارند مشخص شده، و در گام بعدی با بکارگیری تکنیک ANP، وزن هر کدام از این عوامل مشخص گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ مدیریت در سازمان بیشترین سهم را در موفقیت استقرار MIS دارد. ضمن آنکه دو عامل حمایت مدیریت و کنترل و نظارت در بین عوامل سطح پایینتر، بیشترین نقش را ایفا می کنند.