مقاله


کد مقاله : 1395071285493523

عنوان مقاله : تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 939

فایل های مقاله : 730 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وجیهه هوشیار v.hoshyar@yahoo.com استادیار دکترا
2 مجيد رحيمي قره چماق r.9216521025@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان¬ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري¬هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که براي مديران سازمان¬هايي که درپي حفظ، نگهداري، بهبود و بهره وري نيروي انساني خود مي باشند به صورت يک مشکل جدي مطرح بوده و توجه خاصي را مي طلبد. همچنين حمله عاطفي در محل کار نيز از مسائلي است که در سازمان¬ها به وجود مي آيد. حمله عاطفي در محل کار يک مجموعه از حمله هاي هيجاني سيستماتيک مي باشد. در سازمان هايي که حمله عاطفي اتفاق مي افتد، عدم توافق و مخالفت ظاهر مي شود، ناراحتي ايجاد مي شود و کارمندان به دنبال راه فرار هستند. در نتيجه سازمان کارکنان کليدي خود را ازدست مي دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت به واسطه حمله عاطفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي وغير دولتي شهر مشهد مي باشد که تعداد آن¬ها 380نفر مي باشد. نمونه آماري نيز شامل 191 نفر مي باشد که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده¬ها از پرسش نامه استفاده گرديد و براي آزمون فرضيات از روش معادلات ساختاري و نرم افزار پي ال اس استفاده شد. يافته¬هاي حاصل از آزمون فرضيات نشان داد که سکوت سازماني تاثير مثبتي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان دارد. سکوت سازماني نيز بر حمله عاطفي تاثير مثبت دارد. همچنين نتايج نشان داد حمله عاطفي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان تاثير مثبت دارد و حمله عاطفي نقش واسطه اي بين سکوت سازماني وتمايل به ترک خدمت ايفا مي کند.