مقاله


کد مقاله : 139507301839233691

عنوان مقاله : مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 970

فایل های مقاله : 663 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمود زنجیرچی zanjirchi@yazd.ac.ir استادیار دکترا
2 حمیدرضا شکری زاده hr.shokrizadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 نگار جلیلیان negar.jalilian@stu.yazd.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در سال¬های اخیر، تمرکز بسیاری از سازمان¬ها، به رسیدن بر عملکرد برتر، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است و مدیران در تلاش¬اند، سازمان را در راستای ارتقاء عملکرد خود، یاری دهند. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر ابتدا با عنایت به نقش سیستم اطلاعات در اثربخشی عملکرد راهبرد‌های زنجیره‌ی تأمین و نیز با توجه به نقش راهبرد‌های زنجیره‌ی تأمین در بهبود عملکرد زنجیره و به تبع آن عملکرد سازمان، مدل مفهومی طراحی شد. داده¬های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش با بهره¬گیری از پرسشنامه¬ی استاندارد جمع¬اوری شد که روایی محتوایی آن براساس نظر خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه¬ی شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه¬ی مذکور بین 135 تن از مدیران صنعت کاشی و سرامیک استان یزد توزیع شد و داده¬های حاصل از آن با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم¬افزار لیزرل نسخه 8.2، تحلیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها حاکی از آن بود که سطح معنی¬داری بین تمام متغیر بزرگتر از مقدار (96/1) است و نشان¬دهندة این است که ارتباط میان آنها در سطح اطمینان (95%) معنی¬دار است. همچنین ضریب مسیر مابین آنها میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته را نشان می¬دهد. در نتیجه تمام فرضیات پژوهش تایید شد.