مقاله


کد مقاله : 139508101850563787

عنوان مقاله : بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 841

فایل های مقاله : 355 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فخریه حمیدیان پور hamidianpour@pgu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و کلیدی بودن عامل فرهنگ در انجام این امر موجب شد تا در این مقاله تاثیر رهبری تحول آفرین را بر روی فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار داده و چارچوبی مفهومی در این زمینه ارائه نمائیم.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی آفتاب درخشان فارس می باشد که برابر با 70 نفر می باشند.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت آفتاب درخشان فارس رابطه معنی داری وجود دارد.