مقاله


کد مقاله : 13950813184933828

عنوان مقاله : شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 462

فایل های مقاله : 852 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یوسف رمضانی usef_ramzani@yahoo.com استادیار دکترا
2 فریبرز رحیم نیا frahimnia@yahoo.com استاد دکترا
3 سعید مرتضوی mortazavi@um.ac.ir استاد دکترا
4 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

اهمیت فرهنگ در بکارگیری توانائیهای افراد در سازمان غیر قابل انکار است. این تحقیق در تلاش است تا در بستر حقیقی سازمان در جامعه ایرانی، مولفه¬های فرهنگ سازمانی حاکم بر شهرداری مشهد را شناسایی و اثر آن را بر ابعاد توانمند¬سازی منابع انسانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه قوم نگاری است. در این تحقیق با ورود به یک سازمان محلی و استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه به شناخت فرهنگ سازمانی آن پرداخته شد و از تحلیل اطلاعات 11 مولفه شامل؛احترام به شعائر و ارزشهاي مذهبي،تبعیت پذیری،رفتارهاي رسمي، هويت سازماني، نمادهاي فيزيکي، فرد محوری، شعار تکريم ارباب رجوع، درآمدزايي، تاکید بر قوانين سازمانی، مقاومت در برابر مدیران بیگانه وزبان،در پنچ سطح مصنوعات (زبان) مصنوعات (نمادها) مصنوعات (الگوهای رفتاری)، ارزشها و مفروضات و باورهای اساسی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفای کرونباج استفاده شد(پرسشنامه فرهنگ سازماني 701/0، پرسشنامه توانمند سازي 857/0). همچنین نتایج، اثر معنادار فرهنگ سازمانی بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی را نشان می¬دهد.