مقاله


کد مقاله : 139508171122253868

عنوان مقاله : بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني الكترونيك بر ايجاد چابكي سازمانی (مورد مطالعه: بانكهاي شهر بوشهر)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 776

فایل های مقاله : 862 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فخریه حمیدیان پور hamidianpour@pgu.ac.ir استادیار دکترا
2 مجید اسماعیل پور majidesmailpour@yahoo.com استادیار دکترا
3 حبیبه فیروزی h.firoozi.hf@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چابكي مجموعه¬اي از توانمندي‌ها و شايستگي¬ها است كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار مي¬شود. یکی از رویکردهایی که به سازمان¬ها در افزایش چابکی کمک می¬کند، رویکرد منابع انسانی الکترونیک می¬باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می¬توان به کمک رویکرد منابع انسانی الکترونیک، چابكي سازمانی را توسعه داد. در اين پژوهش كه به روش پيمايشي انجام شد، پس از مرور و باز بيني پژوهش‌هاي پيشين داخل و خارج از كشور و ساخت مدل مفهومي، پرسشنامه‌اي تهيه و در اختيار كاركنان شعب بانك‌ها در شهر بوشهر قرار گرفت و در نهايت داده‌هاي گردآوري شده از 315 پرسشنامه با كمك روش معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش، مدل مفهومي ارائه شده را تاييد نمود و نشان داد كه استفاده از آموزش الكترونيكي منابع انساني، پرداخت الكترونيكي منابع انساني، ارزيابي عملكرد الكترونيكي منابع انساني و حفظ و نگهداري منابع انساني و همچنين مديريت منابع انساني الكترونيك در سطح 99% بر چابكي سازمان تاثیر مثبت و معنا‌داری دارند. به علاوه تاثير متغیر‌های استخدام الكترونيكي منابع انساني و ارتباطات منابع انساني بر چابكي سازمان مورد تاييد قرار نگرفت.