مقاله


کد مقاله : 139508181019373876

عنوان مقاله : طراحی نظام ارزشیابی‌ نیروی انسانی در صندوق تأمین اجتماعي استان سمنان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 454

فایل های مقاله : 762 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالفضل دانایی a.danaei@semnaniau.ac.ir استادیار دکترا
2 سیده ناظره سیف هاشمی seifhasheminaz@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بر اساس اهميت استراتژيك ارزشيابي عملكرد، امروزه تعداد محدودي از سازمان‌ها به دنبال آن هستند كه از طريق ارزشيابي مناسب كاركنان خويش، بهسازي عملكرد كاركنان خود را تضمين نمايند. بر اين اساس در پژوهش حاضر اين موضوع در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان دنبال شده است. اين تحقيق با منطق قياسي، هدفي توصيفي (مطالعه موردي) را با فرآيند اجرايي كمي دنبال كرده است كه مهم‌ترین روش انتخاب ‌شده جهت استخراج اطلاعات اسناد و اطلاعات سازماني است. از مهم‌ترین ابزار مورد كاربرد در اين تحقيق مي‌توان به فيش‌‌، جداول و نمودارها اشاره داشت. بر اساس مطالعات انجام‌شده مناسب‌ترين روش جهت تحليل اطلاعات، روش تحليل پوششي داده‌هاي فازي انتخاب شد. يافته‌هاي تحقيق حاكي است، سيستم ارزشيابي سنتي حاكم در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان، از كارايي كافي برخوردار نبوده و در افزايش روحيه و تمايل كاركنان تأثیری ندارد. بر اين اساس، سيستم نوين ارزشيابي تدوين‌شده بر اساس مدل تحلیل پوششی داده¬های فازی، بر اساس نقاط قوتي چون استقلال از رأي مديران در ارزشيابي كاركنان، توان اجرايي در شرايط عدم اطمينان، امكان حضور واحد مجازي ايده‌آل و ارزشيابي كاركنان بر اساس اهداف از پيش تعیین‌شده، جهت جايگزيني براي سيستم سنتي ارائه شد. اميد است با اجراي سيستم ارزشيابي پيشنهادي در جامعه تحقيق، در آينده تجلي بیش‌ازپیش اين بخش از مديريت خدمات بهداشتي و درماني كشور ميسر گردد.