مقاله


کد مقاله : 13950825202793959

عنوان مقاله : بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 734

فایل های مقاله : 651 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فخریه حمیدیان پور fakhriyeh_hamidianpour@yahoo.com استادیار دکترا
2 مجید اسماعیل پور majidesmailpour@yahoo.com استادیار دکترا
3 راضیه زارعی razie.zarei@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده زمینه: یکی از مهم‏ترین چالش‏هایی که سازمان‏ها با آنها مواجه‏اند، تغییر عوامل محیطی و رقابت فزاینده‏ی جهانی است. در پاسخ به این چالش، مديريت تغيير وظيفه بسيار دشواري است. غالب تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‏شوند. عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقابل تغییر از جمله مهم‏ترین عوامل شکست تغییرات سازمانی می‏باشد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دو عامل هوش فرهنگی مدیران و سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان است. روش‏شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی‏جم(ایران) تشکیل می‏دهند. نمونه آماری این پژوهش شامل 260 نفر از کارکنان و 60 نفر از مدیران واحد‏های مختلف این شرکت می‏باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSMART PLS استفاده شده است. یافته‏ها: یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که هوش فرهنگی مدیران هم به طور مستقیم و هم از طریق سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد.